Actualiteiten


Achterhouden van informatie

In een procedure zijn partijen verplicht om de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. Deze verplichting staat te lezen in artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), de ‘spelregels’ voor een civiele procedure.
Het is van belang deze verplichting na te leven omdat men als procederende partij door de rechter kan worden teruggefloten. Dit kan leiden tot afwijzing van de vordering of een kostenveroordeling. Het is dus zaak dat u als rechtzoekende alle ‘in and outs’ van de zaak aan uw advocaat vertelt en geen zaken achterhoudt. Hiermee voorkomt u dat er in de loop van de procedure, bijvoorbeeld op zitting, een spreekwoordelijk konijn uit de hoed wordt getoverd dat erg nadelig voor u kan uitpakken.

In een recent arrest van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch is een partij die in hoger beroep feiten had verzwegen, veroordeeld in de werkelijke advocaatkosten van de tegenpartij.
Wat was het geval: de partij die hoger beroep had ingesteld (appellant) was boekhouder van het bedrijf van de gedaagde in hoger beroep (geïntimeerde). De boekhouder had gedurende een bepaalde periode geld weggesluisd naar zijn bankrekening in het buitenland. De eigenaar van het bedrijf was hier achter gekomen en deed aangifte van verduistering. In eerste instantie werd de boekhouder vrijgesproken door de strafrechter. In hoger beroep werd hij echter door het Hof veroordeeld.
Om de verduisterde gelden terug te vorderen stelde de eigenaar van het bedrijf een vordering in bij de burgerlijke rechter. Deze wees de vordering van de eigenaar toe en veroordeelde hem tot terugbetaling.
De boekhouder gaat in beroep tegen dit vonnis en voert in hoger beroep aan dat hij is vrijgesproken door de strafrechter. Hij verzwijgt hierbij dat hij in hoger beroep door de strafrechter is veroordeeld. Met andere woorden: hij probeert de rechter om de tuin te leiden.
Het mag duidelijk zijn dat de wederpartij dit weglaten van informatie aan de orde heeft gesteld in de procedure en heeft verzocht om appellant te veroordelen in de werkelijke (advocaat)kosten van de procedure wegens schending van artikel 21 Rv.
Het Hof oordeelt als volgt: …..bovendien heeft zij (appellant) bij memorie van grieven van 17 juni 2014 verzwegen dat reeds op 29 januari 2014 een arrest van het hof was gewezen waarbij het vonnis van de rechtbank waarbij zij was vrijgesproken, was vernietigd en waarbij zij alsnog is veroordeeld. Bij memorie van grieven heeft zij zich door dat vonnis nogmaals over te leggen, zelfs nog op dat inmiddels vernietigde vonnis beroepen. Dat levert een schending op van art. 21 Rv. Het hof ziet daarin aanleiding om appellante in hoger beroep, wat het salaris van de advocaat van geïntimeerde betreft, te veroordelen in de daadwerkelijk daarvoor door geïntimeerden gemaakte kosten in plaats van slechts het tarief van de geliquideerde kosten toe te passen. Uit de door [geïntimeerden c.s.] overgelegde specificatie leidt het hof af dat die kosten voor het hoger beroep € 7.505,78 hebben bedragen. Het hof acht het bedrag van € 7.505,78 een redelijk bedrag dat in overeenstemming is met de aannemelijke verrichtingen van de advocaat van geïntimeerden in hoger beroep. Aan het ongemotiveerde verweer van appellante dat deze kosten niet zijn gemaakt noch aannemelijk gemaakt gaat het hof voorbij.
De appellant wordt in deze zaak voor het achterhouden van relevante informatie bestraft in de vorm van een proceskostenveroordeling tegen de werkelijke kosten.
Moraal van het verhaal is dat u, als u verzeild raakt in een juridische procedure geen belangrijke informatie achterhoudt. Geef uw advocaat volledige openheid van zaken. In overleg met uw advocaat kunt u dan alsnog bespreken of u bepaalde informatie al dan niet inbrengt in een procedure. Hiermee kan uw advocaat uw positie het beste beoordelen en voorkomt u onaangename verrassingen als kostenveroordelingen.

Mr. J.F.H.M. van der Velden
 

 

Deel dit bericht op Facebook