Actualiteiten


Buitengerechtelijke afdoening in een strafzaak

Stel de Officier van Justitie krijgt een strafdossier voorgelegd. Hij of zij kan er dan voor kiezen om de verdachte te vervolgen, dit heet een vervolgbeslissing. Een vervolgingsbeslissing is een besluit van het Openbaar Ministerie om de verdachte te vervolgen. De vervolging van de verdachte kan op twee manieren aanvangen. De eerste wijze is als het OM een (onderzoeks)rechter bij de strafzaak betrekt, die zelf een beslissing neemt. De meest zichtbare manier om rechterlijke inmenging in een strafzaak te krijgen is via de dagvaarding. Als een Officier van Justitie van mening is dat de verdachte voor de rechter moet verschijnen, maakt hij de zaak aanhangig bij de rechter door een dagvaarding te sturen aan de verdachte. Ook inbewaringstelling leidt tot rechterlijke inmenging en is dus een vorm van vervolging. De rechter-commissaris moet namelijk bevel geven tot het in bewaring stellen van de verdachte. Hetzelfde geldt voor het aanvragen van een gerechtelijk vooronderzoek, waar ook de toestemming van de rechter-commissaris is vereist.

De tweede wijze waarop vervolging kan aanvangen is via een strafbeschikking uit te vaardigen.
De Officier van Justitie kan ook van vervolging afzien ofwel seponeren. Als een zaak op een andere manier kan worden afgedaan dan door vervolging, dan zal een vervolging achterwege blijven. Indien het OM besluit de verdachte niet te vervolgen kan het OM de strafzaak buitengerechtelijk afdoen. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden.

Technisch sepot
Bij een technisch sepot is vervolging niet mogelijk omdat er bijvoorbeeld onvoldoende bewijs is, omdat de Officier van Justitie geen vervolgingsrecht heeft, de verdachte jonger dan 12 jaar is, vanwege verjaring, overlijden van de verdachte, vanwege een klachtdelict waarbij geen klacht is ingediend, immuniteit van overheidsorganen, schending van het ne-bis-in-idem-beginsel (je mag niet twee keer worden vervolgd voor het zelfde feit) en bij een schending van een beginsel van behoorlijke procesorde zoals het gelijkheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel.

Beleidssepot
Bij een beleidssepot kan een zaak technisch gezien wel tot vervolging leiden, maar is onwenselijk, bijvoorbeeld omdat de verdachte al genoeg heeft geleden, waardoor het dienen van het algemene belang van waarheidsvinding niet gelijk staat aan het individuele belang van de verdachte.

Transactie
Als de Officier van Justitie besluit van vervolging af te zien, kan hij of zij bepalen dat er een bepaalde voorwaarde hangt aan het sepot. Bij een transactie is die voorwaarde het betalen van een geldbedrag. Het mag alleen worden aangeboden als de zaak haalbaar is (genoeg bewijs dus en dus geen sprake van een technisch sepot) en het om een misdrijf gaat waar niet meer dan 6 jaar celstraf voor staat. Het betalen van de transactie is niet verplicht, de verdachte kan ook aangeven vervolgd te worden.
Strafbeschikking.

Een strafbeschikking kan worden uitgevaardigd als de Officier van Justitie afziet van vervolging. Hierbij kunnen maatregelen en straffen worden opgelegd, in tegenstelling tot de transactie, zoals: taakstraf, geldboete, onttrekking aan het rijverkeer, schadevergoeding en het ontzegging van de rijbevoegdheid. Een strafbeschikking mag alleen worden opgelegd als het gaat om een misdrijf waar niet meer dan 6 jaar celstraf voor staat. Als de verdachte akkoord gaat met de in strafbeschikking opgenomen maatregelen en/of straffen kan de strafbeschikking opgelegd worden, anders moet de Officier van Justitie tot vervolging overgaan. Het is mogelijk om als verdachte tegen de strafbeschikking in verzet te gaan.

Het is denkbaar dat de Officier van Justitie een transactie of een strafbeschikking voorlegt en het onduidelijk is welk van deze twee vormen van buitengerechtelijke afdoening gunstiger is. Indien u de transactie betaalt, dan staat niet vast dat u schuld heeft bekend aan het strafbare feit, bij het aanvaarden van een strafbeschikking geeft u aan dat zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten waarvan u verdacht wordt. Daarbij is een transactie geen officiële daad van vervolging. Een strafbeschikking is daarentegen wel een officiële daad van vervolging. In beide gevallen wordt dit meestal opgenomen in justitiële documentatie, u heeft dan een strafblad.

Gelet daarop is het verstandig om een transactie te betalen, maar u kunt natuurlijk altijd aangeven dat u vervolgd kan worden en er een rechtszaak komt. In het geval van een strafbeschikking is het raadzaam om aan te geven dat u vervolgd wenst te worden of tegen de strafbeschikking in verzet wilt gaan. Het is bij het nemen van dit soort beslissingen, zowel in het geval van een transactie als in het geval van een strafbeschikking, belangrijk dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat die u hierover kan adviseren. Mr. Danny Vong kan u hierbij vrijblijvend van advies voorzien.

David Gloudemans
Student Stagiair

 

Deel dit bericht op Facebook