Actualiteiten


Gedoogplicht huurder bij renovatie

De verhuurder die wil overgaan tot renovatie moet aan de huurder een redelijk voorstel doen. Hierin moet duidelijk naar voren komen dat de verhuurder een goede afweging heeft gemaakt van de betrokken belangen van de verhuurder, huurders en zelfs de onderhuurders. In het geval van onderhuur speelt bij renovatie de vraag of de onderhuur bevoegd of onbevoegd is aangegaan namelijk geen rol.

De redelijkheid van het voorstel wordt getoetst aan alle omstandigheden, zoals de aard, omvang en ingrijpendheid van de werkzaamheden die nodig zijn voor de renovatie, de noodzaak tot medewerking, de mogelijkheid van een vervangende huurwoning voor de huurder en de wijze waarop de renovatie is gecommuniceerd door de verhuurder.

Wanneer het gaat om de renovatie van tien of meer woningen die een zogenaamde bouwkundige eenheid vormen, zoals bijvoorbeeld een flatgebouw, wordt een dergelijk renovatievoorstel vermoed redelijk te zijn, als 70 % of meer van de huurders daarmee heeft ingestemd.
Als het voorstel als redelijk is te beschouwen, moet de huurder dulden dat de verhuurder tot planning en uitvoering van de renovatie overgaat. Afhankelijk van de mate waarin zijn woongenot als gevolg van de renovatie wordt aangetast, kan de huurder vermindering van de huurprijs vorderen, de huurovereenkomst ontbinden of schadevergoeding eisen. Zelfs in het geval dat door de verhuurder al een compensatiebedrag is aangeboden, kan aanspraak gemaakt worden op een aanvullende vergoeding of huurprijsvermindering.
Mocht u geconfronteerd worden met een renovatievoorstel waar u het niet mee eens bent, dan is het altijd verstandig om een advocaat te raadplegen.

Mr. D. (Danny) Vong,
 

Deel dit bericht op Facebook