Actualiteiten


Nieuwe Jeugdwet

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Wat betekent dit?


Reeds in februari 2014 stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe Jeugdwet. Het gevolg is dat per 1 januari 2015 Gemeenten verantwoordelijk worden voor alle jeugdhulp(verlening).

Tot en met december 2014 viel de jeugdhulp nog onder drie wetten, namelijk 1) de Wet op de jeugdzorg, 2) de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en 3) de Zorgverzekeringswet. Met ingang van 1 januari 2015 is er nog maar één wet, de Wet op de Jeugdzorg (Wjz). De bedoeling is dat door het samenvoegen van voornoemde wetten tot één wet (en één financieringssysteem) de samenwerking van voorzieningen die betrokken zijn bij gezinnen, beter kan worden georganiseerd.

Op grond van deze nieuwe jeugdwet worden gemeenten onder andere verantwoordelijk voor ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Daarnaast worden Gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht, die waarborgt dat jeugdigen de hulp ontvangen die zij nodig hebben.

De activiteiten die niet voor alle jeugdigen tot 19 jaar beschikbaar hoeven te zijn, maken geen deel meer uit van het basispakket. Deze worden aangemerkt als preventie in de nieuwe Jeugdwet. Dat komt er in feite op neer dat indien het probleem niet door het voeren van enkele gesprekken is op te lossen door de Jeugdgezondheidszorg, het ondergebracht moet worden onder de Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet.

Deel dit bericht op Facebook