Actualiteiten


Onverwachte schulden uit een erfenis

Uit recent onderzoek is gebleken dat bijna 40% van de kinderen niet weet of hun ouders schulden hebben. Als het gaat om broers en zussen is dat 73%. Bij ooms en tantes zelfs 94%. Gebleken is ook dat familiebanden steeds losser worden en dat veel personen weinig tot geen contact meer hebben met familieleden. Indien een van de familieleden overlijdt ontstaan vaak problemen op het moment dat een erfenis wordt aanvaard.
 

Aanvaarden erfenis
In geval van aanvaarding van een erfenis bestaan er twee mogelijkheden, namelijk zuiver of beneficiair aanvaarden. Zuiver aanvaarden betekent het aanvaarden van een erfenis zonder dat eerst nagegaan wordt wat de exacte omvang is van de nalatenschap. Men is gerechtigd tot de bezittingen, maar ook aansprakelijk voor alle schulden. Beneficiair aanvaarden betekent dat de erfgenaam niet aansprakelijk is voor de schulden van de nalatenschap. Eerst wordt bekeken wat de totale omvang is van de bezittingen en schulden. Met de bezittingen worden zoveel mogelijk schulden afgelost. Een eventueel resterend positief saldo komt aan de erfgenamen toe.
Indien een erfenis zuiver wordt aanvaard, terwijl de persoon die aanvaardt zich niet bewust is van het feit dat er schulden zijn, is hij of zij echter wél aansprakelijk voor die schulden. Om erfgenamen beter te beschermen is op 11 juni 2015 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het gaat dan met name om ‘onverwachte schulden’.
Een schuld die ontstaat doordat het woonhuis onverkoopbaar blijkt te zijn, valt niet onder deze voorgestelde nieuwe regeling, omdat hypotheekschulden en andere vaste lasten bekend (behoren te) zijn. Ook is geen sprake van een onverwachte schuld als de erfgenaam wel op de hoogte was van de schuld maar verrast wordt door de hoogte ervan.
 

Naar de kantonrechter
Erfgenamen kunnen, als het wetsvoorstel wordt geaccepteerd, straks naar de kantonrechter stappen om een gehele of gedeeltelijke ontheffing te vragen van hun verplichting om een schuld uit een erfenis uit eigen vermogen te voldoen. Als de kantonrechter volledige ontheffing verleent betekent dat dat de erfgenaam de onverwachte schuld alleen hoeft te voldoen voor zover hij over het geërfd bezit heeft beschikt. Van belang is dus om niet zomaar goederen van de nalatenschap toe te eigenen of te verkopen, indien niet bekend is of de nalatenschap positief is. Het afvoeren van waardeloze stukken of het meenemen van familiestukken met enkel emotionele waarde leidt niet tot zuivere aanvaarding.
Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat de erfgenaam nog uit eigen vermogen dient te voldoen. Een andere mogelijkheid is dat de kantonrechter de erfgenaam de bevoegdheid geeft om alsnog beneficiair te aanvaarden.
Als het wetsvoorstel in werking treedt worden erfgenamen dus beter beschermd tegen onverwachte schulden uit een nalatenschap. Toch is het beter om bij twijfel over de exacte omvang van de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Daarmee wordt een eventuele gang naar de kantonrechter voorkomen. Bovendien kan geen garantie worden gegeven dat de ontheffing – geheel of gedeeltelijk- wordt toegewezen!

Mw. mr. F (Femke) Putmans –de Kok
 

Deel dit bericht op Facebook