Actualiteiten


Richtlijn voor het vaststellen van kinderalimentatie

Met de inwerkingtreding van de Wet Hervorming Kindregelingen (WHK) per 1 januari 2015 is onder meer de alleenstaande-oudertoeslag afgeschaft, maar is daarentegen het bedrag dat kan worden ontvangen terzake kindgebonden budget, verhoogd. De Expertgroep Alimentatienormen heeft in november 2014 al bepaald dat het gehele kindgebonden budget, dus inclusief het bedrag terzake de alleenstaande ouderkop (een inkomensafhankelijke toeslag welke wordt verstrekt door de Belastingdienst), in mindering moet worden gebracht op de behoefte van de kinderen. De reden daarvoor is dat het kindgebonden budget, net als de Kinderbijslag, een tegemoetkoming van overheidswege is in de kosten van kinderen. Daardoor wordt het alimentatiebedrag dat de alimentatieplichtige dient te voldoen, lager. Het kan zelfs zo zijn dat het eigen aandeel van ouders in de kosten van hun kinderen daalt tot nihil.

Recentelijk is echter gebleken dat sommige rechtbanken deze aanbeveling van de Expertgroep niet hebben gevolgd, waaronder de Rechtbank ’s-Gravenhage. De reden daarvoor is dat zij deze wijze van vast stellen van kinderalimentatie in strijd achten met de wet.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank ’s-Gravenhage (Rechtbank Den Haag 09-01-2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:1129) is de Expertgroep wederom bijeen gekomen om te bezien of de richtlijnen voor het vaststellen van alimentatie moeten worden aangepast. Op 22 april jl. is bepaald dat er geen aanpassing van de richtlijn wordt doorgevoerd. Partijen mogen immers verwachten dat de rechter de richtlijnen toepast. Wil een van partijen het anders, dan moet hij de rechter er van overtuigen dat dit in dit specifieke geval nodig is. Bovendien zou het tot verdeeldheid binnen de rechterlijke macht leiden

De Rechtbank Haarlem heeft enkele dagen later ter zitting uitgesproken "zich voortaan strikt aan de aanbeveling te zullen houden." Het wachten is nog op een uitspraak in deze zaak.De Rechtbank ‘s-Gravenhage heeft op 29 april jl. echter wederom een uitspraak gedaan waarbij zij is afgeweken van de Richtlijn Alimentatienormen. Wederom stelt zij conform de ‘Haagsche lijn’ dat niet het gehele bedrag terzake het kindgebonden budget in mindering mag strekken op de behoefte van de kinderen.

In feite is het op dit moment dus zo dat je afhankelijk bent van de Rechtbank waar een verzoek tot vaststelling van alimentatie wordt behandeld, wat de hoogte van het alimentatiebedrag zal zijn.

De Expertgroep heeft aangekondigd dat zij zich zal wenden tot de Hoge Raad met het verzoek zich uit te laten over de toepassing van het kindgebonden budget en de alleenstaande-ouderkop voor het vaststellen van alimentatie

 

Deel dit bericht op Facebook