Actualiteiten


Toetsingsmaatstaven beoordeling concurrentiebeding

Concurrentiebedingen worden in verschillende rechtsverhoudingen overeengekomen. De bekendste hiervan is het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Maar daarbuiten kan een concurrentiebeding ook worden overeengekomen in koopovereenkomsten, aandeelhouders-overeenkomsten of opdrachtovereenkomsten. Voor de concurrentie-bedingen buiten de arbeidsovereenkomst worden andere beoordelings-maatstaven gehanteerd.
 

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 27 maart 2015 het cassatieberoep verworpen, waardoor het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden 91 april 2014) gehandhaafd blijft. Het Hof heeft geoordeeld dat bij de beoordeling van het concurrentiebeding uit de koopovereenkomst uitgegaan moet worden van de bedoeling van partijen. In die casus werd een assurantieportefeuille verkocht waardoor de koper heeft kunnen aantonen dat hij er vanuit is gegaan dat de verkoper niet meer voor de overgedragen relaties zou mogen werken en is aannemelijk gemaakt dat de verkoper niet meer de bedoeling had om in de verzekeringsbranche werkzaam te zijn. Hierdoor werd geoordeeld dat het concurrentiebeding een permanent karakter had.

Het concurrentiebeding uit de arbeidsovereenkomst (van de verkoper, die na overdracht van zijn portefeuille bij koper in dienst is getreden) in diezelfde casus werd beoordeeld aan de hand van de criteria van artikel 7:653 BW (het artikel dat gaat over het concurrentiebeding in arbeidsrelaties). In dit kader achtte het hof van belang dat de arbeidsovereenkomst maar zes maanden heeft geduurd, dat sinds de beëindiging ervan ruim vijf jaren zijn verstreken en dat dergelijke bedingen in de regel niet voor een periode van meer dan drie jaren worden aangegaan.

Het arbeidsrechtelijk toetsingskader van het concurrentiebeding is daarmee een geheel andere dan de toetsing van een concurrentiebeding uit andere overeenkomsten. Bij de beoordeling van een concurrentiebeding in andere overeenkomsten staat de partijbedoeling voorop en wordt getoetst aan de redelijkheid en billijkheid en onvoorziene omstandigheden.

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook