Actualiteiten


Toezicht houden bij onderverhuur

Indien u als huurder overgaat tot onderverhuur van een pand dient u er als onderverhuurder op toe te zien dat de onderhuurder blijft voldoen aan de wettelijke bepalingen en de bepalingen van de oorspronkelijke huurovereenkomst. Doet u dat niet dan loopt u de kans dat, als de onderhuurder in de fout gaat, de verhuurder met recht kan overgaan tot ontbinding van de huurovereenkomst. Een excuus dat u van het strijdig gebruik niet op de hoogte was gaat dan niet op.

Dit overkwam de onderverhuurder van een bedrijfspand te Amsterdam nadat de gemeente tot sluiting van de bedrijfsruimte overging in verband met illegale gokactiviteiten. De verhuurder ging over tot ontbinding van de huurovereenkomst en vorderde in kort geding ontruiming van het pand.

In de huurovereenkomst was bepaald dat het gehuurde uitsluitend mocht worden gebruikt als Turks koffiehuis en bar. De huurder diende de bedrijfsruimte als goed huurder en uitsluitend in overeenstemming met de huurovereenkomst aangegeven bestemming te gebruiken en diende ervoor zorg te dragen dat hij, noch onderhuurders door handelen of nalaten voor omwonenden of andere derden gevaar, hinder of overlast veroorzaakten. Daarnaast stond in de huurovereenkomst dat het gehuurde zodanig gebruikt diende te worden dat niet in strijd werd gehandeld met enige Wet, Verordening of ander overheidsvoorschrift en dat bij onderhuur de onderverhuurder ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk was voor het gehuurde en het gebruik daarvan.

Na sluiting van het pand door de gemeente heeft de verhuurder de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden. In kort geding heeft de Voorzieningenrechter een vordering tot ontruiming toegewezen. De onderverhuurder was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep.

Het gerechtshof overwoog in hoger beroep dat uit de feiten was gebleken dat al in 2012 illegale gokpraktijken in de bedrijfsruimte waren geconstateerd en er overlast was.

De onderverhuurder was van mening dat hij niet verantwoordelijk was voor de illegale gokpraktijken van de onderhuurder en belang had bij continuering van de huurovereenkomst in verband met zijn bron van inkomsten.

Het hof oordeelde dat de onderverhuurder in ieder geval aansprakelijk was voor de gedragingen van de onderhuurders. Het had naar het oordeel van het gerechtshof op de weg van de onderverhuurder gelegen er nauwlettend op toe te zien hoe haar onderhuurder de bedrijfsruimte gebruikte. De onderverhuurder heeft dit toezicht onvoldoende uitgeoefend, aldus het hof.

De grond voor de buitengerechtelijke ontbinding was naar het oordeel van het hof gelegen in het bevel tot sluiting van de gemeente en in de gegeven omstandigheden kon niet worden geoordeeld dat de vordering tot ontruiming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.

U kunt de uitspraak van het hof raadplegen via: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:1557
Vragen over huur of verhuur van woon- bedrijfsruimte? Maak vrijblijvend een afspraak via het secretariaat van ons kantoor om een en ander te bespreken.
 

Mr. J.F.H.M. (Hans) van der Velden
 

Deel dit bericht op Facebook