Actualiteiten


Transitievergoeding bij een slechte financiele situatie?

Bij de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid ( WWZ) is de transitievergoeding geïntroduceerd. Uit artikel 7:673, eerste lid, aanhef en onder a, sub 1 BW, volgt dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is, indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door of vanwege de werkgever wordt beëindigd. Dit is alleen anders, indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Dit betekent dat ook de langdurig zieke werknemer van wie de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte wordt beëindigd, recht heeft op deze transitievergoeding.

In juli van dit jaar heeft de kantonrechter een uitspraak gepubliceerd over de (on)mogelijkheden om bij de bepaling van de transitievergoeding rekening te houden met de financiële situatie van de werkgever. De werkgever had in die zaak namelijk aangevoerd dat de gevorderde transitievergoeding gelet op haar financiële situatie niet op te brengen is.

Wat speelde er?
In 2012 had een slechtlopende kapsalon wegens bedrijfseconomische redenen voor drie werknemers een ontslagvergunning bij het UWV gevraagd. Twee van de drie werknemers zijn toen ontslagen, met gebruikmaking van een ontslagvergunning van het UWV zonder vergoeding (de transitievergoeding bestond toen nog niet). De ontslagaanvraag van de derde was ingetrokken in verband met haar zwangerschap. Aansluitend aan haar zwangerschap werd deze werkneemster ziek. Na twee jaren van arbeidsongeschiktheid heeft de werkgever wederom een ontslagaanvraag aangevraagd bij het UWV voor deze werknemer, wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De ontslagaanvraag werd vóór de inwerkingtreding van de WWZ gedaan (juni 2015), maar de arbeidsovereenkomst werd na de inwerkingtreding van de WWZ opgezegd.

De werkneemster vordert de transitievergoeding. De werkgever verweert zich en stelt dat zij de vergoeding niet kan betalen en beroept zich op de tijdelijke Overbruggingsregeling Transitievergoeding, een regeling die "korting geeft" op de transitievergoeding aan kleine werkgevers die in zwaar weer verkeren.

De rechter oordeelde dat het beroep van de werkgever op de Overbruggingsregeling Transitievergoeding niet op gaat, omdat op de regeling slechts een beroep kan worden gedaan indien de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens bedrijfseconomische omstandigheden, die het gevolg zijn van een slechte financiële situatie van de werkgever. De werkgever had immers gebruikt gemaakt van een verkregen ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op basis waarvan de arbeidsovereenkomst formeel is geëindigd.

Hoewel de rechter in deze zaak begrip had voor de financiële situatie van de werkgever, stonden hem geen mogelijkheden tot zijn beschikking, om behalve op grond van de genoemde Overbruggingsregeling, rekening te houden met de slechte financiële situatie van een werkgever. Punt was juist dat de Overbruggingsregeling niet van toepassing was (bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid) en de werkgever voor het overige onvoldoende had aangetoond dat de betaling van de transitievergoeding tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering zou leiden.
Het verzoek van de werkgever werd afgewezen en de werkgever werd veroordeeld tot het betalen van de transitievergoeding aan de werknemer (ECLI:NL:RBMNE:2016:4809).

Veel werkgevers proberen het betalen van een transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschikte werknemers te voorkomen door de arbeidsovereenkomst van deze werknemers “slapend” te houden. Het slapend dienstverband houdt in dat het dienstverband met de langdurig zieke werknemer niet wordt opgezegd, maar onbetaald in stand wordt gehouden. Naar aanleiding daarvan heeft Minister Asscher een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om werkgevers vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds te compenseren voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij een ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Werkgevers zouden op deze manier worden gestimuleerd om toch een einde te maken aan het dienstverband van deze werknemers. Naar verwachting zal Minister Asscher het wetsvoorstel begin 2017 bij de Tweede Kamer indienen. Als gevolg van dit voorstel zal er voor werkgevers geen aanleiding meer zijn om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer uitsluitend in stand te laten om de transitievergoeding niet te hoeven te betalen.
Graag houd ik u op de hoogte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mij.

Mevr. mr. M.A. (Mayke) Ploemen


 

Actualiteiten
<  Terug naar nieuwsoverzicht
Deel dit bericht op Facebook