Expertises


Testamentair erfrecht

Als iemand wil afwijken van de wettelijke regels van het erfrecht of deze wil aanvullen kan hij of zij ervoor kiezen om tijdens zijn leven een testament te laten opmaken.

Een testament wordt in de regel opgemaakt door een notaris. De erflater zelf of zijn advocaat kan ook een testament opmaken. Dat moet dan nog wel bij een notaris gedeponeerd worden (depottestament). In een testament kan een erflater ervoor kiezen om zijn hele nalatenschap of een gedeelte daarvan aan een of meer personen na te laten. De erfgenamen die in een testament benoemd worden hoeven geen bloedverwanten van de erflater te zijn. De erflater kan natuurlijk wel zijn bloedverwanten tot erfgenaam benoemen, maar ook aangetrouwde familie, vrienden, kennissen of een goed doel. Helemaal vrij is de erflater niet in zijn keuze: hij kan zijn kinderen onterven, maar hij dient er wel rekening mee te houden dat zij recht hebben op hun legitieme portie. De testamentair erfgenamen volgen de erflater op in alle rechten en verplichtingen. Zij zijn rechtsopvolgers onder algemene titel.

De onterfde kinderen kunnen alsdan een beroep doen op de legitieme portie (in de volksmond ook “kindsdeel” genoemd). Dat is een bedrag dat overeenkomst met de helft van de waarde van het erfdeel dat het kind zou hebben gekregen wanneer hij of zij niet onterft zou zijn. Het onterfde kind dient dan wel zelf – binnen vijf jaar na het overlijden - actie te ondernemen en dit aan te geven. Voor het berekenen van de legitieme portie, zijn de erfgenamen verplicht, het onterfde kind alle inlichtingen te verstrekken die hiervoor nodig zijn. De praktijk leert helaas dat dit nogal eens tot problemen kan leiden.

Actualiteiten Erfrecht