Expertises


Wettelijk Erfrecht

Indien geen testament is opgesteld, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Niet-bloedverwanten (zwagers, schoonzusters, aangetrouwde kinderen of stiefkinderen) kunnen nooit erfgenamen volgens de wet zijn.

Echtgenoten of partners die gekozen hebben voor het zogenoemde “geregistreerd partnerschap” zijn dat wel. Samenwoners (die niet geregistreerd zijn als partners) erven niet van rechtswege van elkaar, ook al hebben zij bij de notaris een samenlevingsovereenkomst laten opstellen.

De kinderen van erflater krijgen hun erfdeel niet direct in handen. Ze krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel, hoofdsom en rente. Dit bedrag is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden.

Actualiteiten Erfrecht