Expertises


Huurovereenkomst woonruimte

Een huurovereenkomst van woonruimte wordt aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Het belangrijkste kenmerk van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is dat deze niet eindigt na afloop van deze bepaalde tijd. De huurder geniet namelijk huurbescherming. Indien de verhuurder de huurovereenkomst voor bepaalde tijd wil beëindigen, dan dient hij deze schriftelijk op te zeggen.

Indien de huurder niet akkoord gaat met opzegging, dan blijft de huurovereenkomst in stand. Slechts met toestemming van de rechter kan de huurovereenkomst dan ontbonden worden. De rechter zal doorgaans tot ontbinding overgaan indien er sprake is van een wettelijke opzeggingsgrond, bijvoorbeeld als de huurder zich niet als goed huurder gedraagt, de verhuurder de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik, de verhuurder niet instemt met een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst of wanneer de verhuurder een geldend bestemmingsplan wil verwezenlijken.

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een huurder met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geniet huurbescherming en kan daardoor niet zomaar zijn huis worden uitgezet.

De meeste huurders hebben een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hiervan is sprake als geen einddatum in de huurovereenkomst is opgenomen. Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door de verhuurder worden opgezegd indien er sprake is van een wettelijke opzeggingsgrond.

Als de verhuurder opzegt, leidt dat niet automatisch tot beëindiging van de huurovereenkomst als de huurder hier niet mee instemt. De huurder geniet immers huurbescherming. Gaat de huurder niet akkoord met opzegging, dan zal de verhuurder ook nu toestemming moeten vragen aan de rechter of hij de huurovereenkomst mag beëindigen.
Bij opzegging door de verhuurder, zal er een opzegtermijn in acht moeten worden genomen van minimaal drie maanden. Voor elk jaar dat de huurovereenkomst heeft geduurd, komt er een extra jaar bij tot een maximum van zes maanden. Als de huurder zijn huur opzegt, geldt een opzegtermijn van minimaal één maand tot een maximum van drie maanden.

Actualiteiten Huurrecht