Expertises


Onze werkwijze

Fase 1

Indien uw vordering vóór 16:00 uur aan ons uit handen wordt gegeven, sturen wij uw debiteur schriftelijk (per fax, per e-mail en per post) diezelfde dag nog een eerste sommatie. Wij houden u stap voor stap (per e-mail) op de hoogte van de voortgang van het dossier.

In eerste instantie wordt door ons een drietal sommaties verzonden, waarbij alle (buitengerechtelijke) kosten zoveel mogelijk op uw debiteur worden verhaald, zodat voor u de hoofdsom resteert. Het is ons streven om naast de hoofdsom ook de aan het incasso verbonden kosten op de debiteur te verhalen. Zo wordt een maximaal resultaat behaald, waarbij voor u de kosten minimaal zijn. Door het verstrekken van de incasso-opdracht aan Wilschut Advocaten geeft u toestemming om de door debiteur 

op de Stichting Derdengelden Wilschut Advocaten betaalde gelden, mede aan te wenden voor betaling van of verrekening met (voorschot)declaraties, honorarium en kosten.

De debiteur betaalt de hoofdsom en alle bijkomende kosten. Indien de debiteur de hoofdsom en de bijkomende kosten betaalt, heeft u in principe geen kosten. Belangrijk is wel dat u in uw Algemene Voorwaarden een bepaling hebt opgenomen die het mogelijk maakt om de gevorderde buitengerechtelijk kosten op de debiteur te verhalen. Heeft u een dergelijke bepaling niet opgenomen dan komen de buitengerechtelijke kosten voor uw rekening. Reden te meer om uw Algemene Voorwaarden nog eens goed te bestuderen en eventueel aan te passen. Vanzelfsprekend is Wilschut Advocaten bereid u hierbij van advies te voorzien.

De debiteur betaalt alleen de hoofdsom. Wilschut Advocaten streeft ernaar om zodanig af te wikkelen dat, na aftrek van ons honorarium, de volledige hoofdsom resteert en u geen kosten aan het incasso hebt. Helaas kan het ook voorkomen dat alleen de hoofdsom wordt betaalt. In dat geval wordt over het geincasseerde bedrag een honorarium in  rekening gebracht  volgens ons staffeltarief  te vermeerderen met € 50,--  excl. b.t.w. aan kantoorkosten (waaronder legeskosten, kosten Kamer van Koophandel en eventuele uittrekselkosten). Zie hiervoor "Staffelprijzen".

De debiteur betaalt minder dan de hoofdsom. Indien  de debiteur niet uw gehele vordering betaalt, brengen wij u over het geincasseerde bedrag een honorarium in rekening volgens ons staffeltarief, te vermeerderen met € 50,-- exclusief b.t.w. aan kantoorkosten (waaronder legeskosten, kosten Kamer van koophandel en eventuele uittrekselkosten). Zie hiervoor "Staffelprijzen".

Met de debiteur is een betalingsregeling overeengekomen. In het geval er een betalingsregeling wordt getroffen houden wij scherp in de gaten of de regeling stipt wordt nagekomen. Zodra (deel-)betalingen door ons zijn ontvangen, ontvangt u binnen 5 dagen een afrekening respectievelijk een doorbetaling met een begeleidende brief. Ons honorarium (zie hiervoor: "Staffelprijzen") te vermeerderen met € 50,-- exclusief b.t.w. aan kantoorkosten zal met de eerste deelbetaling of de eerste twee deelbetalingen worden verrekend. U wordt hiervan door ons tijdig op de hoogte gebracht.

De debiteur betaalt niet. In het geval wij niets incasseren, dan wordt er geen honorarium in rekening gebracht, maar slechts een bedrag van € 50,-- exclusief b.t.w. aan kantoorkosten (waaronder legeskosten, kosten Kamer van Koophandel en eventuele uittreksels). Alsdan zullen met u verdere juridische mogelijkheden worden besproken (Fase 2).

Fase 2: Onbetwiste vorderingen.

Is geen betaling door ons ontvangen na fase 1, dan zullen wij trachten telefonisch contact met uw debiteur op te nemen. Levert dit ook geen resultaat op, dan staat u een aantal maatregelen ter beschikking. Uiteraard zullen wij u altijd eerst van kosteloos advies voorzien.

1. faillissementsaanvraag

Dit is het meest succesvolle incasso-instrument. Alleen een advocaat kan een faillissement van een debiteur aanvragen indien het een onbetwiste vordering betreft. In vrijwel de meeste gevallen kunnen de kosten van de faillissementsaanvraag op een debiteur worden verhaald. Het traject van een faillissementsaanvraag verloopt snel (maximaal 8 weken) en de kosten zijn lager dan bij een bodemprocedure.

2. Dagvaarden (bodemprocedure)

Dagvaarden van een debiteur op tegenspraak gebeurt met name bij betwiste vorderingen en vorderingen die te laag zijn voor een faillissementsaanvrage (< € 1.500,00). Bij vorderingen hoger dan € 5.000,00 mag de procedure alleen door een advocaat gevoerd worden. Deze procedure duurt beduidend langer dan bij een faillissementsaanvraag (2 maanden tot 1½ jaar). Een procedure op tegenspraak mag een Nederlandse advocaat alleen op uurbasis voeren, waardoor de kosten van zo’n procedure al gauw € 1.500,00 of meer bedragen.

3. Incasso kort geding.

Alleen in spoedeisende gevallen kan een kort geding procedure worden gevoerd. Ten alle tijde zal contact met u worden opgenomen om te beoordelen of uw zaak spoedeisend is.

Fase 2: Betwiste vorderingen.

Wilschut Advocaten streeft in alle gevallen naar maximaal resultaat. Dat geldt ook voor uw betwiste vorderingen. Omdat advocaten op grond van de gedragsregels voor de advocatuur niet mogen werken op basis van "no cure no pay" of "No Win No Fee", zal Wilschut Advocaten in fase 2 (betwiste- en onbetwiste vorderingen)  haar uurtarief in rekening moeten brengen. In veel gevallen maken wij met de client vaste prijsafspraken zodat u van te voren weet waar u aan toe bent. Uitgangspunt is ook dan dat wij zullen trachten om de kosten van een procedure zoveel als mogelijk proberen te verhalen op de debiteur.