Informatie


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden “Wilschut Advocaten”
gevestigd en kantoorhoudende te Veghel aan de NCB laan 51


1. Algemeen
 

In deze voorwaarden worden partijen als volgt aangeduid:
Wilschut Advocaten: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wilschut Advocaten te Veghel, formeel gevestigd te Veghel, alsmede alle bij haar werkzame advocaten en overige personeelsleden.
Cliënt: De contractspartij (opdrachtgever/cliënt) van Wilschut Advocaten.


2. Toepasselijkheid voorwaarden
 

Alle opdrachten worden enkel aanvaard en uitgevoerd door Wilschut Advocaten met terzijdestelling van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7A:1680 BW.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle overeenkomsten tussen Wilschut Advocaten en Cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen tussen Wilschut Advocaten en Cliënt.

Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn ze ook automatisch van toepassing op nieuwe overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen tussen partijen. Onder (rechts)handelingen wordt ook begrepen onrechtmatige daad.

Deze voorwaarden, met name ook de daarin opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid, strekken ook ten gunste van de (oud) werknemers van Wilschut Advocaten, hun eventuele erfgenamen, niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Wilschut Advocaten.


3. Relatie Wilschut Advocaten – Cliënt
 

Wilschut Advocaten spant zich in de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren, maar staat niet in voor het bereiken van het door Cliënt gewenste resultaat. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt.

Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Wilschut Advocaten verlangde gegevens/informatie, tijdig te verstrekken. Cliënt staat in voor juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens/informatie.

Als Wilschut Advocaten ten behoeve van Cliënt derden inschakelt, dan wordt de opdracht geacht te zijn gegeven door Cliënt. Zulks onverlet de van toepassing zijnde gedragsregels van beroepsorganisaties. 
Wilschut Advocaten is gemachtigd bij inschakeling van derden namens Cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.


4. Aansprakelijkheid Wilschut Advocaten
 

Iedere aansprakelijkheid van Wilschut Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en) voor zover die door Wilschut Advocaten krachtens dwingend voorschrift van de NOvA in stand moeten worden gehouden, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat conform de polis 
voorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

De beroepsaansprakelijkheid van Wilschut Advocaten is verzekerd bij Nationale Nederlanden tot een maximum bedrag van € 2.500.000,-- per gebeurtenis en maximaal twee keer per jaar. Op verzoek verstrekt Wilschut Advocaten aan Cliënt nadere informatie over de verzekering.

Schade die niet door deze verzekering wordt gedekt, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij moet worden geoordeeld dat dit in de gegeven omstandigheden onredelijk jegens Cliënt zou zijn. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het aan Cliënt gefactureerde bedrag. Verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.


Wilschut Advocaten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. Ook is Wilschut Advocaten niet aansprakelijk jegens Cliënt, zolang Cliënt zijn verplichtingen jegens Wilschut Advocaten niet is nagekomen.

De aansprakelijkheid van Wilschut Advocaten gaat nooit verder dan bepaald in deze voorwaarden, ongeacht of sprake is van een vordering uit hoofde van de overeenkomst of uit andere hoofde, waaronder met name onrechtmatige daad.

De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

Anderen dan Cliënt kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Wilschut Advocaten voor aanspraken van derden.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf (12) maanden nadat Cliënt bekend werd met of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van een gebeurtenis of het nalaten waaruit direct of indirect schade voortvloeit waarvoor Wilschut Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.


5. Honorarium en kosten
 

Cliënt is voor de werkzaamheden een honorarium verschuldigd, uitgaande van een uurtarief, een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en de aan de zaak bestede tijd, alsmede de gemaakte kosten. Wilschut Advocaten heeft het recht het gehanteerde uurtarief en de in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen, tenzij er sprake is van aantoonbare nalatigheid.

Wilschut Advocaten is gerechtigd een voorschot op het honorarium en deze kosten te verlangen. Zolang Cliënt dit voorschot niet betaalt, is Wilschut Advocaten gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

Betaling van declaraties dient binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum te geschieden. Bij enige tekortkoming van Cliënt dient Cliënt de declaraties onverwijld te voldoen. Cliënt heeft geen recht van verrekening of opschorting. Bij overschrijding van de betaaltermijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en de wettelijke handelsrente verschuldigd. Dit geldt ook indien een overeengekomen betalingsregeling niet tijdig wordt nagekomen.

Als Wilschut Advocaten incassomaatregelen neemt, dan is Cliënt de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van minimaal 15 % van de hoofdsom, onverminderd de bevoegdheid van Wilschut Advocaten om de werkelijke kosten in rekening te brengen.

Door verstrekking van de opdracht stemt cliënt ermee in dat Wilschut Advocaten het recht heeft van verrekening van al hetgeen zij van Cliënt (voorzienbaar) te vorderen heeft (zal hebben) met hetgeen Wilschut Advocaten aan Cliënt verschuldigd is of redelijkerwijs zal zijn. Per zaak zal de verrekeningsmogelijkheid vooraf worden gevraagd. Onder Cliënt wordt hier tevens begrepen groepsmaatschappijen en of meerderheidsdeelnemingen van Cliënt.


6. Klachten- en Geschillenregeling
 

Door ondertekening van de opdracht-bevestigingsbrief door Wilschut Advocaten en Cliënt wordt de Klachten- en Geschillen-regeling Advocatuur van toepassing.

Wanneer Cliënt ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, legt Cliënt deze bezwaren eerst voor aan Wilschut Advocaten. De termijn hiervoor bedraagt drie maanden na het moment waarop Cliënt kennis nam, of redelijkerwijs had kunnen nemen, van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding gaf. Wilschut Advocaten zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk hierop reageren. Indien daarmee de klacht niet naar tevredenheid van Cliënt is opgelost of Wilschut Advocaten de reactietermijn van vier weken onbenut heeft laten verstrijken, dan kan Cliënt de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De termijn hiervoor bedraagt twaalf maanden na de hier geduide reactietermijn van Wilschut Advocaten (van vier weken). Daarna vervalt deze mogelijkheid.

De Geschillencommissie Advocatuur 
behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de commissie.

Cliënt kan het Reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres: postbus 90600, 2509 LP Den Haag, inzien dan wel downloaden via de website www.degeschillencommissie.nl.

Wilschut Advocaten kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wegen van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere Cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij Cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door Wilschut Advocaten wendt tot de gewone rechter (bevoegd is dan uitsluitend de rechter in ’s-Hertogenbosch). Als sprake is van een incasso van een vordering op een particuliere Cliënt dan is alleen sprake van bindend advies als Cliënt het openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet Cliënt dat niet, dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaraties tot een bedrag van 
€ 10.000,--. Het meerdere dient beslecht te worden bij de civiele rechter.

Daarnaast is de Geschillencommissie 
bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,=. 
Hogere schadeclaims kan Cliënt uitsluitend aan de Geschillencommissie voorleggen als Cliënt de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000,= en schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Uitspraken van de Geschillencommissie 
Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,=. Dit betekent dat Cliënt in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,= geen beroep kan doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.


7. Overige bepalingen
 

Cliënt verleent Wilschut Advocaten door verstrekking van de opdracht toestemming voor automatische verwerking van door Wilschut Advocaten verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens. Cliënt verleent ook toestemming tot contractsoverneming.

De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst berusten uitsluitend bij Wilschut Advocaten en komen uitsluitend Wilschut Advocaten toe. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

Deze voorwaarden laten de op Wilschut Advocaten van toepassing zijnde regels gesteld door beroepsorganisaties onverlet.
Als één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) ongeldig of niet afdwingbaar zijn, dan worden zij hierbij vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Indien noodzakelijk zullen partijen hierover dan te goeder trouw overleg hebben over de precieze 
bewoordingen van de nieuwe bepalingen.

Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op de overeenkomst tussen Wilschut Advocaten en Cliënt. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van deze overeenkomst zal geen mededeling aan derden worden gedaan. Indien de geschillenregeling uit deze voorwaarden onverhoopt geen toepassing heeft, dan is de rechtbank ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd over geschillen tussen Wilschut Advocaten en Cliënt te oordelen.

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van Wilschut Advocaten te Veghel aan de N.C.B. laan 51. Op verzoek worden zij kosteloos aan opdrachtgevers toegezonden.